ផ្ទះ > អំពី​ពួក​យើង>វិញ្ញាបនប័ត្រ និងប៉ាតង់

វិញ្ញាបនប័ត្រ និងប៉ាតង់


វិញ្ញាបនប័ត្រ និងប៉ាតង់


6 រូបរាងប៉ាតង់។ 8 ប៉ាតង់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ ISO9001 ។ គ.ស