ទំនាក់ទំនង


Yichen Environment Tech Co., Ltd.


Mob: +86-13989324095
អ៊ីមែល៖ allen.hu@ycequip.com
គេហទំព័រ៖ www.ycequip.com
បន្ថែម៖No.380, Chunbai Road, Tongjiaosi industrial Park, Fenghua District, Ningbo, China

ផ្ញើរសំណួរ