ម៉ាស៊ីនកាត់ស្គរសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវរូងក្រោមដីយ៉ាងជាក់លាក់