ការព្យាបាលការរុះរើដីសំណល់ Constructon ដោយការដាក់ធុងបញ្ចាំង