ក្បាលម៉ាស៊ីនកិនតាមបំណងបានដំឡើងនៅលើម៉ាស៊ីន Jacking បំពង់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក