ឧបករណ៍កាត់ស្គរតាមបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការលេចធ្លាយទឹកផ្លូវរូងក្រោមដី