ការអនុវត្តឧបករណ៍កាត់ស្គរ Yichen ក្នុងការជីកយករ៉ែធ្យូងថ្ម